Algemene Voorwaarden Rispens.Net BV

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, diensten en producten van Rispens.Net B.V., hierna te noemen RISPENS.NET, uitgevoerd voor of geleverd aan cliŽnt.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten waarbij RISPENS.NET zaken en/of diensten aanbiedt aan of overeenkomt met cliŽnt. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zulks tussen cliŽnt en RISPENS.NET is overeengekomen en schriftelijk zijn bevestigd.

1.3. Deze algemene voorwaarden dienen als onderdeel van iedere overeenkomst tussen RISPENS.NET en cliŽnt beschouwd te worden. Zij bevatten de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen.

1.4. Alle aan de overeenkomst voorafgaande handelingen, voorstellen, toezeggingen en correspondentie het onderwerp betreffende, zijn vervallen na totstandkoming van de overeenkomst.

2. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand door het ontvangen door RISPENS.NET van de door de cliŽnt ondertekende opdrachtbevestiging.

2.2. De overeenkomst loopt af op de in de overeenkomst afgesproken datum of op het moment van het bereiken van het in de overeenkomst afgesproken aantal door RISPENS.NET te leveren prestaties, zoals een bepaald aantal bannerimpressies.

2.3. Ontbinding van de overeenkomst is gehouden aan de voorwaarden genoemd in Artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

3. Nakoming

3.1. Opgaven van leveringstijden, werkwijze, bevestigingen of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen waar mogelijk in acht genomen worden doch zijn voor RISPENS.NET niet bindend. RISPENS.NET heeft alleen een inspanningsverplichting.

3.2. Wijzigingen ten aanzien van het uiterlijk, vorm of inhoud van activiteit, dienst of product kunnen door RISPENS.NET op basis van organisatorische of vaktechnische overwegingen worden doorgevoerd en zullen na ontvangst van de door cliŽnt getekende schriftelijke bevestiging hiervan onherroepelijk rechtsgeldig zijn.

4. Prijzen en betaling

4.1. Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de totstandkoming van de overeenkomst bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, vrachten, lasten, enz. Ingeval van wijziging van een of ander, ook al geschied dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden, is RISPENS.NET gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Prijswijzigingen zijn rechtsgeldig nadat RISPENS.NET deze schriftelijk heeft bevestigd. CliŽnt is in geval van prijswijzigingen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

4.2. CliŽnt verplicht zich tot het conform de geldende prijzen betalen van de vergoeding van alle activiteiten, diensten en producten uitgevoerd voor of geleverd aan cliŽnt tijdens de duur van de overeenkomst, ook al wordt deze overeenkomst in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 8 van deze algemene voorwaarden voortijdig ontbonden.

4.3. Alle betalingen dienen zonder enige korting of compensatie te geschieden in Euro's, uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum door overmaking van het factuurbedrag op girorekening 8971962 ten name van Rispens.Net te Leersum. Eventuele reclames van cliŽnt schorten diens betalingsverplichtingen niet op.

4.4. Indien betalingen niet binnen veertien dagen zijn bijgeschreven op bovenstaande girorekening, wordt cliŽnt geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

4.5. Indien cliŽnt, na herhaalde betalingsherinneringen van RISPENS.NET, vijf weken na factuurdatum nog steeds in verzuim is, is cliŽnt extra administratiekosten verschuldigd ter hoogte van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 50.

4.6. Indien RISPENS.NET bij niet tijdige betaling de vordering ter incasso uit handen geeft, is cliŽnt tevens vergoeding verschuldigd van alle kosten ter zake van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Het incassotarief is zoals dat wordt gehanteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.

5. Reclames

5.1. Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot overeengekomen activiteiten, diensten en producten kunnen uitsluitend schriftelijk door middel van een ondertekende brief worden ingediend.

5.2. De directie van RISPENS.NET zal binnen drie weken na ontvangst van bovengenoemde brief middels een ondertekend schrijven reageren en waar mogelijk oplossingen aandragen.

6. Aansprakelijkheid

6.1. RISPENS.NET is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van aan de cliŽnt geleverde bestanden zoals geleverd op fysieke informatiedragers of beschikbaar gesteld middels datacommunicatie. RISPENS.NET is evenmin aansprakelijk voor de volledigheid of juistheid van inlichtingen of adviezen gedaan voordat de overeenkomst tot stand is gekomen.

6.2. RISPENS.NET is niet aansprakelijk voor bereikbaarheid, snelheid, beveiliging, etc. van websites en verwijst cliŽnt hiervoor naar de server. RISPENS.NET is evenmin aansprakelijk voor het aantal bezoekers van websites of de vindbaarheid en positie bij Internetzoekmachines.

6.3. CliŽnt vrijwaart RISPENS.NET voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit geleverde diensten, activiteiten en producten en zal RISPENS.NET schadeloos stellen voor alle hieruit voortkomende kosten.

6.4. RISPENS.NET is geen partij in door cliŽnt met derden aangegane overeenkomsten of contracten, ongeacht of deze op aanraden of advies van RISPENS.NET zijn aangegaan.

7. Gebruiksrecht

7.1. RISPENS.NET verleent aan cliŽnt het niet exclusieve recht tot het gebruik van de door RISPENS.NET aan cliŽnt ter beschikking gestelde toepassingsprogrammatuur.

7.2. De door RISPENS.NET aan cliŽnt ter beschikking gestelde toepassingsprogrammatuur mag cliŽnt uitsluitend gebruiken op haar eigen verwerkingssystemen.

7.3. Het door RISPENS.NET aan cliŽnt verleende gebruiksrecht is nimmer overdraagbaar aan derden.

7.4. Het is cliŽnt niet toegestaan de door RISPENS.NET ter beschikking gestelde toepassingsprogrammatuur te verkopen, te verhuren, te vervreemden, te wijzigen, aan derden in gebruik te geven, ten behoeve van derden te gebruiken, of als zekerheid over te dragen.

7.5. CliŽnt kan nimmer de overdracht van de broncode vorderen door RISPENS.NET van de aan haar door RISPENS.NET ter beschikking gestelde toepassingsprogrammatuur.

8. Overmacht

8.1. Bij overmacht en bij andere gebeurtenissen van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst van RISPENS.NET niet kan worden gevergd, heeft RISPENS.NET het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder bepaling van de nog door cliŽnt te betalen prijs, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten met instandhouding van de verplichtingen van cliŽnt, zonder dat RISPENS.NET tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.

8.2. In elk geval worden geacht onder overmacht te behoren de volgende voorvallen: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, beschikkingen van hogerhand, staking en uitsluiting van werklieden, of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; voorts verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, storingen in het bedrijf door brand, ongeval of andere voorvallen, weersinvloeden, vertraagde of niet-levering door verkopers of vervoerders alles onverschillig of deze en dergelijke omstandigheden bij RISPENS.NET of haar onderaannemers of vervoerders hun invloed zouden doen gelden.

9. Ontbinding

9.1. RISPENS.NET kan de overeenkomst eenzijdig ontbinden of opschorten op grond van dwingende redenen, waaronder doch niet uitsluitend het door cliŽnt niet opvolgen van adviezen, voorstellen of aanwijzingen van RISPENS.NET of haar onderaannemers, vervoerders of leveranciers en het uitblijven, niet tijdig of niet correct verstrekken door cliŽnt van noodzakelijke zaken, gegevens of informatie.

9.2. Indien RISPENS.NET de overeenkomst eenzijdig ontbindt, is cliŽnt gerechtigd tot restitutie van reeds gefactureerde en betaalde gelden voor door RISPENS.NET niet geleverde diensten, producten of adviezen.

10. Arbitrage

10.1. Ingeval van een dispuut tussen cliŽnt en RISPENS.NET met betrekking tot de uitvoering van wat in de overeenkomst is afgesproken zullen beide partijen primair een onafhankelijke arbiter inschakelen.

10.2. Het advies of de aanbeveling van deze arbiter is bindend.

10.3. Deze arbiter dient een beŽdigde informaticadeskundige te zijn, lid van de Nederlandse vereniging van BeŽdigd Informaticaspecialisten (NvBI).

10.4. De keuze van de arbiter zal in onderling overleg en in samenspraak met de voorzitter van de NvBI worden gemaakt.

10.5. De arbitragekosten zijn voor rekening van de partij of partijen, conform het advies van de arbiter.

11. Toepasselijk recht

11.1. Op de overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing.

11.2. Indien een bepaling in strijd is of komt met enige wettelijke bepaling dan blijven deze voorwaarden onverminderd van kracht. Voor wat betreft de ongeldige bepaling worden partijen voorts geacht datgene te zijn overeengekomen dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt. Indien met RISPENS.NET enig beding is overeengekomen dat afwijkt van een bepaling in deze voorwaarden dan blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Indien RISPENS.NET op enig moment geen gebruik maakt of heeft gemaakt van een aan RISPENS.NET toekomend recht, betekent dit niet dan RISPENS.NET afstand doet of heeft gedaan van dat recht of daarmee samenhangende rechten.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30158547.

Leersum, 22 mei 2002.
P.Th.G Rispens, directeur.